Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

1₫

1₫
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
7.0 trên 10 được 2 bình chọn

BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC

PHẠM VI BẢO HIỂM

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro cháy nổ theo quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ban hành kèm theo thông tư 220/2010/TT-BTC gây ra.

bao hiem chay no

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị;
Máy móc thiết bị;
Hàng hoá, vật tư và các tài sản khác.

RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

Cháy: Là phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác.
Nổ: Là phản ứng hoá học gây ra việc giải phóng khí và năng lượng đột ngột với khối lượng lớn đồng thời phát ra âm thanh và ảnh hưởng vật lý đến các vật xung quanh nhưng loại trừ:

Tài sản được bảo hiểm bị phá huỷ hay hư hại do nồi hơi, thùng đun nước bằng hơi đốt, bình chứa, máy móc hoặc thiết bị mà áp suất bên trong tạo ra hoàn toàn do hơi nước tạo ra bị nổ (chứ không phải do bắt cháy từ nguồn nổ) nếu nồi hơi và những máy móc thiết bị đó thuộc quyền sở hữu hay điều khiển của bên mua bảo hiểm.
Bình chứa, máy móc hay thiết bị hoặc chất liệu bên trong các dụng cụ đó bị hư hại hay phá huỷ do nổ các chất liệu đó (điểm loại trừ này không áp dụng trong trường hợp bảo hiểm cháy, nổ xăng dầu).

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận. Cụ thể như sau:

Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là tài sản thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận.
Trường hợp đối tượng được bảo hiểm là hàng hoá (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo khai báo của bên mua bảo hiểm.

PHÍ BẢO HIỂM

Theo Quy định tại Biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ban hành kèm theo thông tư 220/2010/TT- BTC ban hành ngày 30/12/2010 của Bộ tài chính

THỦ TỤC BỒI THƯỜNG

Hồ sơ yêu cầu bồi thường

Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm;
Giấy chứng nhận bảo hiểm;
GCN đủ điều kiện về Phòng cháy chữa cháy.
Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;
Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ quan có thẩm quyền khác;
Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại;
Các giấy tờ khác theo yêu cầu của BIC (nếu có).

Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bảo hiểm

Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là một (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của BIC là mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, thời hạn thanh toán tiền bồi thường không quá bốn mươi lăm (45) ngày.
Trường hợp từ chối bồi thường, BIC phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu.

Gọi 0974588639 (24/24) hoặc ĐĂNG KÝ để nhận TƯ VẤN TỪ CHÚNG TÔI

Đăng ký tư vấn
Chat nhanh

Ẩn